REF 2017 Govornici
Placeholder image

Govornici REF 2017

prof. dr. sc. Mirza Kušljugić

Oblasti ekspertize i istraživanja prof. dr. Kušljugića obuhvataju: analiza elektroenergetskog sistema (EES), Dinamika, upravljanje i stabilnost EES, Planiranje razvoja EES, Distribuirani i obnovljivi energetski izvori, Integracija vjetroelektrana u EES, Energetska efikasnost u industriji.
Oblasti djelovanja su slijedeće: univerzitetski profesor (od 1989.), predsjednik UO Elektroprivrede BiH (2001.), Predsjednik Komisije za energetiku, rudarstvo i industriju Parlamenta FBiH (2006. - 2010.), Predsjednik Komisije za vanjske poslove Parlamenta BiH (2010. -2014.).
Prof. dr. Kušljugić je član u stručnim organizacijama: Predsjedništvo BHK CIGRE (1998. - 2008.), predstavnik BHK CIGRE u međunarodnoj organizaciji CIGRE za studijski komitet C-1 „Razvoj i ekonomija elektroenergetskog sistema“ (od 2006.).

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Kao nastavnik radi ili je radio na predmetima: Energetska elektrotehnika, Razvod električne energije, Rasklopna postrojenja (Električna postrojenja), Elektrane, Električna rasvjeta, Niskonaponske mreže i instalacije, Razdjelne mreže i instalacije, Modeli izgradnje EES-a u liberaliziranim uvjetima, Uvod u teoriju tržišta energentima, Ekonomija u energetici, na preddiplomskim i diplomskim te Specifičnosti električna postrojenja, Planiranje razdjelnih mreža, Modeliranje odnosa na tržištu električne energije i Planiranje distribucijskih sustava na doktorskom studiju. Šire mu je znanstveno područje energetika, a uže planiranje razdjelnih mreža, ekonomija u energetici te modeliranje odnosa na tržištu električne energije. Rezultat rada je više od sto objavljenih znanstvenih, stručnih radova i studija. Vodio je brojne razvojno-istraživačke projekte, od kojih se mnogi primjenjuju u praksi. Autor je interaktivnog računalnog programa za planiranje razvoja razdjelnih mreža (CADDiN). Vodio je više međunarodnih projekata i bio je ekspert UNIDO-a u području racionalnog korištenja električne energije. Voditelj je i jedan je od autora bijele i zelene knjige Strategije energetskog razvitka RH. Također je jedan od autora Nacionalnog programa energetske učinkovitosti RH. Osim nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, sudjelovao je i u mnogim drugim aktivnostima. Bio je predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku FER-a u dva mandata. Bio je dekan Fakulteta u dva mandata. Bio je predsjednik ili član mnogih upravnih ili nadzornih odbora te drugih tijela u RH. Utemeljitelj je i dugogodišnji voditelj škole Diploma Study in Management, te stručnog studija Training Centre for Energy Trading pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Član je IEEE, CIGRE, CIRED, HATZ (Hrvatske akademije tehničkih znanosti).

Doc.dr.sc. Hrvoje Pandžić

Doc. dr.sc. Hrvoje Pandžić diplomirao je 2007., a doktorirao 2011. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER—UNIZG). Poslijedoktorsko usavršavanje proveo je na Sveučilištu Washington, Seattle, SAD, u razdoblju 2012. - 2014. Postaje docent na FER-UNIZG 2014. godine. U istraživačkom radu bavi se planiranjem, pogonom i upravljanjem elektroenergetskim sustavom, s osobitim naglaskom na integraciju spremnika energije i električnih vozila. Objavio je 18 znanstvenih radova u časopisima A kategorije i preko 20 konferencijskih radova. Vodi tri znanstveno-istraživačka projekta te je autor brojnih studija i ekspertiza za privredne subjekte. Dobitnik je državne nagrade Znanost za 2014. godinu, nagrade Znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva za 2012. godinu, te Srebrne plakete Josip Lončar za iznimno zapaženu doktorsku disertaciju.

Doc.dr.sc. Admir Softić

Dr. Admir Softić je pomoćnik ministra za sektor energetike u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Od 2007. godine do 2008. godine radio je u RMU Banovići d.d. Banovići na više odgovornih pozicija. U Ministarstvu je od novembra 2008. godine gdje je radio kao stručni savjetnik za strateško planiranje i razvoj politike te na mjestu savjetnika – šefa kabineta Zamjenika ministra. Od februara 2015. do jula 2016. godine radio je kao pomoćnik ministra za sektor za prirodne resurse, energetiku i zaštitu životne sredine. Ima više od 18 godina naučnog i profesionalnog iskustva u oblasti energetike, energetske politike i rudarstva, modeliranju elektroenergetskog sistema, simulacija, analiza i planiranje. Ima iskustvo u upravljanju projektima u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je u vođenju više projekta te koordinarao nekoliko razvojnih EU projekata. Izabran je u zvanje docenta na Rudarsko Geološko Građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Fokal point je za energiju i okoliš u Uniji za Mediteran, član Radne grupe za okoliš i Komiteta za budžet u Sekretarijatu Energetske zajednice. Predsjedavajući je Radne grupe za izradu Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, predsjedavajući Radne grupe za izradu Prednacrta Zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH te Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u BiH, Radne grupe za implementaciju Uredbe 347/13. Autor je i koautor više od 15 naučnih radova te koautor dvije knjige.

Dr.sc. Anes Kazagić, dipl.ing.maš.

Dr. sc. Anes Kazagić radi u JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo (EP BiH) od 2001. godine, najprije u Proizvodnji EP BiH gdje je učestvovao u kompletnom ciklusu rekonstrukcija/modernizacija termoblokova TE Tuzla i TE Kakanj, a od 2009. radi u Razvoju EP BiH, gdje vodi razvojne projekte EP BiH iz domene proširenja kogeneracije i daljinskog grijanja iz TE Tuizla i TE Kakanj, kosagorijevanja uglja i bioamse na termoblokovima EPBiH, kao i projekata Obnovljivih izvora energije. Uska specijalnost mu je „sustainable combustion“ – održive tehnologije sagorijevanja, oblasti u kojoj ima bogato istraživačko iskustvo. Objavio je preko 80 stručnih i naučnih radova od kojih su mnogi objavljeni u prestižnim indeksiranim internacionalnim energetskim časopisima kao što su: „Energy“, „Thermal Science“, „Applied Energy“, „Clean Technologies and Environmental Policy“ i „Applied Thermal Engineering“. Potpredsjednik je Adria sekcije Svjetskog instituta za sagorijevanje te je član Društva termoenergetičara u BiH i asocijacije CIGRE BiH.

prof. dr. Ćemal Višnjić

Prof. dr. Ćemal Višnjić u februaru 1996. godine izabran za asistenta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na nastavnom predmetu „Šumski nasadi i melioracije“. 1998. godine upisao postdiplomski studij na Šumarskom fakultetu u Sarajevu iz naučne oblasti „Uzgajanje šuma. U januaru 2002. godine izabran za višeg asistenta Šumarskog fakulteta u Sarajevu na nastavnom predmetu „Šumski nasadi i melioracije“. U procesu usavršavanja, kao dobitnik prestižne DAAD stipendije, završio specijalistički studij (Ergaenzende Studien) iz oblasti Uzgajanja šuma, u trajanju od dva semestra, školske 1998/1999. godine, na Institutu za Uzgajanje šuma Georg-August Univerziteta u Goettingenu. Tokom usavršavanja pohađao kurs iz softverskog programa BWinPro na Institutu za Uređivanje Šuma u Goettingenu koji se koristi kod modeliranja razvoja sastojina, kao i kurseve iz statističkih programa WinStat i Statistika. Kao DAAD stipendista radio doktorsku disertaciji pod naslovom „Aufforstung von somertrockenen Standorten mit heimischen Baumarten in Bosnien“ koju je odbranio 06.12. 2006. godine na Šumarskom fakultetu Georg-August Univerziteta u Goettingenu (Njemačka).
U junu 2007. godine izabran u zvanje docenta na naučnu oblast Uzgajanje šuma i urbanog zelenila na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U oktobru 2010. godine izabran u naučno zvanje vanredni profesor, a 2016. godine u zvanje redovnog profesora na naučnu oblast Uzgajanje šuma i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Član nevladinih organizacija: UŠIT BiH, Alumni DAAD BiH, Alumni GA Universitaet Goettingen, Arborikultura BiH. Od 2013. godine član Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu, kao stručnog i savjetodavnog tijela Senata Univerziteta u Sarajevu. Od 2016. godine glavni urednik časopisa „Radovi šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“. Od oktobra 2012. do oktobra 2016. godine obnašao funkciju prodekana za naučno istraživački rad i finansije na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno angažovan u nastavnom procesu kao predavač na nastavnim predmetima odsjeka za Šumarstvo i odsjeka za Hortikulturu po Bolonjskom nastavnom planu: Sjemenarstvo i rasadnici, Šumske kulture i plantaže, Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, Podizanje i njega zelenila, Zaštićena šumska područja, Šumske kulture i plantaže, Biodiverzitet i konzervacija, Pošumljavanje ekstremnih staništa.

Dragomir Marković, Dipl.maš.ing.

2017. VPC Engineering@Consulting - Senior Project Advisor
2012 - 2016 Scardec Engineering and Development – Director
2009 – 2012 Electric Power Industry of Serbia EPS – CEO
2005 – 2009 Electric Power Industry of Serbia EPS – Director for Strategy and Investment
2000 – 2005 Deputy Director of TENT
1999 – 2000 Director TENT B
1981 – 1999 All Engineer position on TENT-B (from candidate to director)

Ervin Leko, mag.ing.el.

Ervin Leko zaposlen je u JP ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE (EP HZHB) od 1997. godine u proizvodnji električne energije. Obavljao poslove tehničkog rukovoditelja proizvodnje, voditelja projekta izgradnje Centra upravljanja proizvodnjom EP HZHB, task manager-a u Projektu SCADA/EMS i telekomunikacije u BiH, a danas vodi Sektor za tržište u EP HZHB. Učestvovao na niz domaćih i regionalnih i međunarodnih simpozija, konferencija i seminara iz polja energetike sa posebnim osvrtom na tržište. Bio je član Tehničkog komiteta za izradu prvih mrežnih pravila i Tržišnih pravila u Bosni i Hercegovini (GRID CODE i MARKET RULLES).

Dejan Stojčevski

Dejan Stojčevski je rođen 1967. godine u Beogradu i diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Elektroenergetski sistemi.
Od 1996. do 2005. radio je u Elektrenergetskom koordinacionom centru (EKC) kao inženjer na poslovima koordinacije rada interkonekcije Druge sinhrone zone, analizama sigurnosti elektroenergetskog sistema, kvalitetu rada primarne i sekundarne regulacije, energetskim obračunima i izradi dnevnih planova rada prekogranične razmene električne energije. U tom periodu bio je član Tehničkog komiteta UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) za prijem Bugarske, Rumunije i Albanije u UCTE, kao i član grupe za implementaciju ESS standarda u UCTE.
Nakon osnivanja nezavisnog operatora prenosnog sistema u Republici Srbiji (2005) prelazi da radi u JP Elektromreža Srbije i od samog početka je uključen u razvoj, implementaciju i administraciju tržišta električne energije u Republici Srbiji. Učestvovao je u izradi dizajna srpskog tržišta električne energije, a vodio je projekte implementacije sistema za dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta, implementacije sistema za upravljanje tržištem električne energije (sistem za nominaciju, balansni mehanizam, sistem uspostavljanja i obračuna odstupanja balansnih grupa), kao i izrade ciljnog modela za izdavanje garancije porekla za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora. U tom periodu bio je član ENTSO-E (European network of transmission system operators for electricity) grupe za Transparentnost (objava ključnih tržišnih podataka na zajedničkoj evropskoj platformi), kao i član timova za pisanje Pravila o radu tržišta električne energije i izmene Zakona o energetici. Paralelno sa ovim poslovima radio je na uspostavljanju srpske berze električne energije (SEEPEX).
Od 2015. godine, radi kao Tehnički direktor u SEEPEX a.d. Beograd – licenciranom operatoru tržišta (berza električne energije) u Republici Srbiji, koji je formiran kao zajednička kompanija JP EMS i EPEX SPOT (Evropska berza električne energije).

mag. ing. el. teh.inf Ante Mikulić

Zaposlen u CROPEX-u, od njegovog osnutka, na mjestu Voditelja odjela za Vođenje tržišta zaduženog za dnevne poslove vezane uz trgovačku platformu. Prethodno zaposlen u HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. u Odjelu za tržište električne energije gdje prošao razvojni put od pripravnika do koordinatora odjela. Od početka rada uključenost u razvoj tržišta električne energije kroz sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata. Profesionalno sudjelovanje na radu i razvoju jedinstvenog europskog dan unaprijed i unutardnevnog tržišta kroz razne EU projekte kao i na uspostavi prvog organiziranog dan unaprijed i unutardnevnog tržišta u Republici Hrvatskoj. Završio Fakultet Elektrotehnike i Računarstva u Zagrebu, smjer Elektroenergetika i polaznik poslijediplomskog studija na istome Fakultetu pri Zavodu za Visoki Napon i Energetiku.

Marin Cerjan dipl.ing.

July 2008 – September 2010 HEP Trade
Short-term power system planning
September 2010 - June 2015 HEP Trade
Medium-term power system analyst
June 2015 - Current
Head of mid term portfolio management department

Month to year-ahead electricity power system planning which includes consumption forecasting, power plants maintenance planning, thermo and hydro power plants production planning, water management, trading of electricity, gas trading, cross-border capacity management and electricity/gas analysis (consumption/production/balance forecasting) for European countries of interest. Technical and fundamental analysis and emission trading in EU ETS.